2 marzo 2011

Sofia, aprile 1926: uragano in Parlamento!

Rovistando nella soffitta della chiesa di Belene ho trovato la raccolta delle prime annate del settimanale cattolico ISTINA-VERITA', fondato nel 1924. Sfogliando queste pagine ingiallite dal tempo e dall'umidità danubiana, sono rimasto incuriosito molto assai da una polemica sorta nell'aprile 1926. Cosa era successo?
L'8 aprile 1926 il deputato Georgi Todorov Danailov (nato a Svisthov nel 1872, morto a Sofia nel 1939; professore di economia politica e parlamentare in modo ininterrotto dal 1909 al 1934) era intervenuto in Parlamento con un durissimo attacco alla Chiesa Cattolica bulgara, soprattutto nei confronti della Diocesi di Nicopoli. Questo intervento provocò la reazione di mons. Peev (vescovo latino di Sofia-Plovdiv), di mons. Theelen (vescovo passionista di Nicopoli), di mons. Roncalli (visitatore apostolico) e di numerose altre persone. Ho provato a cercare il testo di questo intervento... ma non l'ho trovato: se qualcuno lo avesse (fu pubblicato sui giornali dell'epoca), me lo può mandare?
La querelle venne presto superata, in quanto le accuse del prof. Danailov si rilevarono infondate e superficiali.
Per entrare un po' nel clima di quei giorni, riporto qui di seguito la lettera di protesta di mons. Theelen pubblicata sul numero di ISTINA del 28 aprile del 1926, accompagnata da due lettere del belenciano don Karl Raev, allegate dal vescovo e pubblicate pure loro sul giornale.
(Sullo stesso numero del giornale sono pubblicate anche la lettera di protesta di mons. Peev e quella di un abitante di Belene, ma non le ho ancora trascritte e tradotte...)
Per completezza aggiungo anche una che mons. Roncalli scrisse a don Raev, commentando con lui questo attacco che lo tirava in ballo.
Spero che questo tuffo nella storia risulti gradito a chi legge ed insegni a tutti noi, come si augurava mons. Theelen, ad amare la realtà e la verità dei fatti, documentandosi bene prima di lanciare una critica a qualcuno.
Buona lettura (i testi sono in italiano e bulgaro).

DOCUMENTO 1: Lettera di mons. Theelen apparsa sul settimanale ISTINA 


Mons. Damiano Theelen cp
Протест на Н. В. Пр. Демян ТееленДо господина Министер Председателя и Министра на Вътрешните Работи
Копие за Господина Министра на Външните Работа и Изповяданията и
Господин Професор Данаипов – Народен Представител.

Господин Министр Председателю,
            На връщане от обиколката ми из Епархията, прочетох в вестник Демократически Сговор, речьта държана на 8 того в Народното събрание от Г-н Професор Данаилов, Народен Представител. От съдържанието на тази речь останах изненадан, защото считам Г-н Професора за сериозна личност и очаквах от него едно обективно изложение на въпросите, които е зачекнал относително католиците в България. Въпроса е много важен, понеже има допирни точки с духовните интереси на една част от Българското население и заслужава едно обективно третирание. Условия за близко запознаване с този въпрос има в София.

Г-н Професора има всякога възможност да се информира от тяхни Преосвещенства Католически Епископи Ронкали и Пеев в София. Те не виха отказали да дадат нуждните точни и верни сведения за католиците в България и техните свещеници, които сведения Г-н Професора да подложи на проучване и проверка. Това направено, би убедило Г-н Професора в противното на това, което твърди за католическите интереси, свещеници и Русенския католически Епископ.
            Не лесната критика на Г-н Професора, не почиваща на истината, внася смущение в редовете на католици в моята епархия и незаслужено се обиждат в най-интимните им чувства религиозни. Г-н Професора твърди че в енориите в моята Епархия, нямало българи свещеници. Това твърдение не почива на истината. Най-големите католически села в моятя епархия са Белени, Ореш, Лажене, Трънчовица и Бърдарски Геран. В тия села свещениците са българи. Тенденцията за заместването и на другите свещеници чужденци с българи е известна на Почитаемото Министерство и кандидатите, които по настоящем са на учение, щом завършат, ще бъдат назначени, тъй че в един период от няколко години свещениците ще бъдат всички българи. Това е и нашето желание и нашата цел и то по съображения от черковен характер.
            Г-н Професора твърди в своята реч
 че съм заточил българна свещеник в с. Белени и на негово място е назначен чужденец. И това твърдение не почива на истината. Свещеникът на с. Белени Д. К. Раев е отстранен от неговата черква с решение от компетентен Духовен Съд и на негово място ве назначен друг българин, който по нареждане на Министерството бе интерниран е след неговото завръщане същата черква се даде на свещеник пак българин Господинов Б. Тошков, който и днес продължава да изпълнява своята служва. Друг е въпросът за наказанието на свещеника Раев, който не подлежи на контрола на светската власт, тъй като всяка църква има своите правила и канони за отстранение на провинили се свещеници от служба в църквата.
Академик Георги Данаилов (1872-1939)
Заедно с проф. Бъров и Александър Божинов
ревностно съдейства за осъществяване
на Завещанието. Учил в Русия, Германия, Австрия,
той работи всеотдайно като помощник на Ректора,
преподавател и изследовател. Георги Данаилов
е учен с европейско признание.
Същия свещеник Д. К. Раев не желае да има енория и поради нервно разстройство е пратен на почивка в с. Ендже, Шуменско. Същият този свещеник е доволен от това положение, израз на което се намира в писмото адресирано до мене, препис от което прилагам към настоящето.
            Католическия свещеник трябва да работи и се иска от него работа. Тия от тях, които по една или друга причина немогат да работят, изпращат се там, кадъто енорята е малка и няма нужда от големи усилия при изпълнение на служебните си обязаности. Тъкмо такъв е случая с католическия свещеник българин в Търново Г-н Д. Стан. Петров, който също е доволен от тази му служба.
            Католическата Епископия в гр. Русе е готова, ако Г-н К. Д. Раев оздравее и пожелае да работи, да му повери голема енориа. Това за сега е невъзможно, па и самия свещеник търси почивка и успокоение на нервите.
            Аз незная как да тълкувам критиката на Г-н Професора, когато самите свещеници българи са благодарни от техната участ и изразяват тази си благодарност писменно.
            Смея да твърдия, че всичките католици българи в моята епархия всякога редом с другите са изпълнили всички свои задължения към отечеството си и са проявили най-добри качества на български патриоти. В това отношение за пръв път се чува упрек незаслужен и то от необективен критик и непризван да квалифицира една част от граждани като непатриоти.
            Досущ несериозно звучат твърденията на Г-н Професор за официални издания на католическата църква в България. Такива издания официални на католическата църква нямя. Цитирания календар и статиите в него имат свои отговорни редактори – частни лица; също и за вестник „Истина”.
            Аз очаквах от Г-н Професор от високата трибуна на Народното Събрание да пледира една по друга кауза, почиваща само на истината. Искам да вярвам, че Г-н Професора е станал жертва на умишлено заблуждение на заинтересувани може би лица, още повече, че и твърдението, какво аз съм наложил данъци на католиците е досущ невярно. Вярното е, че се искат от католиците доброволни пожертвувания за църква и каритативни нужди, такива, обаче, не са закон, нито данък. Религиозните треби за бедните се изпълняват безплатно и с нищожни такси за по-заможните.
Неокачествимо е обвинението на Г-н Професора „за свободната морал” на католическия свещеник. В това отношение аз съм длъжен високо да протестирам за такава незаслужена клевета и обида на достойни служители на църквата. Ако Г-н Професорът конкретно би посочил на факти и данни, ние бихме имали средства да се защищаваме, но Г-н Професора си позволи да хвърли само една обида, която може да има едничка цел да се обижда, но не обективно да се критикува. Католическото духовенство отхвърля с възмущение една такава обида, която, изказана от такова високо място, може само да има негативни последствия в смисъл, че се излага едно духовенство пред друго с скрита цел, но която от простолюдието може да се тълкува своеобразно, а задачата на един общественик Професор е да сближава синовете на един и същ народ, ако и принадлежащи на две църкви.
Г-н Професора поема голяма отговорност, ако се явява с незаслужени обвинения и една субективна критика, непочиваща на истината и действителността.
Надея се, Господин министър Председателю, че тия мои редове искрени и вярни ще ангажират Вашето просветено внимание и ще осветлят Г-н Министра на външните работи и изповяданията и Г-н Професор Данаилова, който може да проверни истиността им и да се освободи при друг случай от меката да атакува католиците в България.
Русе, 15 април 1926 г.


Protesta di mons. Damiano Theelen.
Al sig. Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Interni,
in copia al sig. Ministro degli Affari Esteri e Religiosi e al sig. prof. Danailov, deputato.

Signor Presidente del Consiglio,
tornando dalla visita pastorale alla mia Diocesi, ho letto sul giornale del Partito Democratico l’intervento tenuto lo scorso 8 aprile in Parlamento dal sig. prof. Deputato Danailov. Sono rimasto molto sorpreso dal contenuto di tale intervento, dal momento che considero il sig. Professore una persona seria e mi aspettavo da lui una rappresentazione oggettiva delle questioni che ha affrontato, riguardanti i cattolici in Bulgaria. La questione è molto importante, perché riguarda gli interessi spirituali di una parte della popolazione bulgara e merita una trattazione oggettiva.
A Sofia è possibile informarsi bene sulla situazione di tale questione. Il sig. Professore può comodamente informarsi a Sofia, presso le loro Eccellenze i Vescovi cattolici Roncalli e Peev. Essi non rifiuterebbero di fornigli informazioni accurate e veritiere riguardanti i cattolici in Bulgaria e i loro sacerdoti, informazioni che il sig. Professore può sottoporre ad indagini e verifiche. Facendo ciò, il sig. Professore si sarebbe persuaso del contrario di quello che ha sostenuto riguardo agli interessi  cattolici, ai preti e al vescovo cattolico di Ruse. La superficiale critica del sig. Professore, non basata sulla verità, porta confusione tra i cattolici della mia diocesi e offende immeritatamente i più intimi sentimenti religiosi.
Il sig. Professore afferma che nelle parrocchie della mia diocesi non ci sono sacerdoti bulgari. Questa affermazione non corrisponde al vero. I più popolosi paesi cattolici della mia diocesi sono Belene, Oresh, Lagene, Tranciovitza e Bardarski Gheran. In questi paesi i sacerdoti sono bulgari. Il progetto di sostituire anche gli altri sacerdoti stranieri con dei bulgari è conosciuto dall’Onorevole Ministro e i candidati, che attualmente stanno ancora studiando, saranno nominati a tal scopo, in modo che nel giro di pochi anni i sacerdoti saranno tutti bulgari. Questo è pure il nostro desiderio e il nostro obiettivo, anche per considerazioni interne alla chiesa.
Il sig. Professore afferma nel suo intervento che io avrei scacciato un sacerdote bulgaro dal paese di Belene e che al suo posto avrei messo uno straniero. Anche questa affermazione non corrisponde al vero. Il sacerdote di Belene don K. G. Raev è stato rimosso dalla sua parrocchia con una decisione del competente Tribunale Ecclesiastico, e al suo posto è stato nominato un altro bulgaro, che per ordine del Ministero degli Interni, dopo il suo ritorno alla chiesa di provenienza, fu sostituito da un ulteriore sacerdote bulgaro, don Gospodinov B. Toshkov, che a tutt’oggi presta ancora servizio lì. Altra questione è la penitenza del sacerdote Raev, che non compete al potere civile, dal momento che ogni chiesa ha le proprie regole e canoni per la sospensione dei sacerdoti colpevoli dal servizio ecclesiale. Il medesimo sacerdote K. G. Raev non desidera gestire una parrocchia, e a motivo di un esaurimento nervoso è stato inviato a riposarsi nel paese di Endje, in provincia di Shumen. Questo stesso sacerdote è contento di tale situazione, affermazione che si ritrova nella lettera a me indirizzata, copia della quale allego. Il sacerdote cattolico deve lavorare e si vuole che lavori. Quelli di loro che, per un motivo od un altro, non possono lavorare, vengono inviati dove c’è una piccola parrocchia e non c’è bisogno di grande sforzo per lo svolgimento delle funzioni pubbliche. Proprio come è avvenuto con il sacerdote cattolico bulgaro a Ternovo don D. Stanislas Petrov, il quale pure è felice per il suo servizio. Il vescovo cattolico di Russe è disponibile, se don K. D. Raev si ristabilisce e desidera lavorare, ad affidargli una parrocchia di maggiori dimensioni. Ciò per ora è impossibile, dal momento che anche lo stesso sacerdote cerca riposo e calma per la sua salute psichica. Io non riesco a comprendere la critica del signor Professore, visto che gli stessi sacerdoti bulgari gradiscono la loro situazione e mi scrivono esprimondo tale loro gratitudine.
Oserei dire che tutti i cattolici bulgari della mia diocesi sempre, insieme agli altri, hanno soddisfatto pienamente i propri obblighi verso la propria patria, e hanno dimostrato le migliori qualità di patrioti bulgari. A questo proposito, per prima cosa si sente un rimprovero immeritato, che nasce da una critica superficiale e inadatta per bollare alcuni cittadini come antipatriottici.
Risuonano poi ridicole le accuse del sig. Professore rivolte alle pubblicazioni ufficiali della Chiesa Cattolica. Queste non sono pubblicazioni ufficiali della Chiesa Cattolica! Le citazioni e gli articoli contenuti nel Calendario hanno i propri direttori responsabili, persone precise; lo stesso vale per il giornale Istina. Mi aspettavo che il sig. Professore, da questa importante tribuna del Parlamento, sostenesse una causa diversa, basandosi solo sulla verità.
Desidero credere che il sig. Professore sia stato vittima di un inganno da parte di persone interessate e consapevoli di farlo, ed inoltre quello che afferma sul fatto che io avrei imposto tasse sui cattolici, è assolutamente falso. La verità è che si richiede ai cattolici un contributo volontario per la chiesa e per i bisogni caritativi, ma non sono né una legge, nè una tassa. Le offerte raccolte in chiesa per i poveri sono attuate liberamente e senza alcuna tassa per i più ricchi.
Vergognosa è l’accusa del sig. Professore “di una morale libera” per il sacerdote cattolico. A questo proposito sono costretto a protestare a gran voce per tale calunnia gratuita e sprezzante nei confronti di degni servitori della chiesa. Se il sig. Professore avesse indicato fatti specifici circostanziati, noi avremmo avuto i mezzi per difenderci: ma il sig. Professore si è permesso di esprimere solo un insulto, che può avere solo lo scopo di offendere, e quindi non possiamo rispondere con una critica circostanziata. Il clero cattolico respinge con indignazione un tale insulto che, profferito in un luogo così importante, può solo ottenere conseguenze negative, nel senso che si mette un clero contro l’altro, con uno scopo nascosto, ma che dalla gente comune può essere interpretato in un unico modo; il compito di un famoso Professore dovrebbe essere quello di avvicinare i figli della stessa patria, anche se appartenenti a due chiese diverse.
Il sig. Professore si assume una grande responsabilità, presentandosi con accuse ingiustificate e con una critica soggettiva, non basata sulla verità e sulla realtà.
Speriamo, Signor Presidente del Consiglio, che queste mie righe sincere e veritiere attirino la vostra intelligente attenzione e portino luce al Signor Ministro degli Affari Esteri e Religiosi e anche al sig. Professore Danailov, che può verificare la loro veridicità, prima di creare un ulteriore futile caso per attaccare i cattolici in Bulgaria”.

DOCUMENTO 2: Lettere di don Karl Raev a mons. Theelen apparse sul settimanale ISTINA 

Ваше Преосвещенство,
            На втори т. м. Ви писах от Шумен, ала предполагам, поради една твърде странна случайност, да не сте получили картичката ми. Затова бързам да Ви се обадя и от Ендже, гдето пристигнах още същиа ден към обед и гдето – извън очакванята си – бях радушно приет, както от Отца Франца Клингс, така и от сестрите Бенедиктинки.
            Условията, при които съм тук поставен, сa повече от добри, така, че няма какво друго да кажа, освен да Ви благодаря чистосърдечно и откровенно, особенно за добрата Ви идея да ме пратете тук да довърша изпитанието си.
            Първата си служба касах на Великден, в която, Бог ми е свидетел, не забравих да се помоля за всички тези, които малко-много съдействуваха за моето възстановление, макар още и непълно, на първо място за Ваше Преосвещенство, специално за доброто преуспяване на поверената Ви епархия.
            Пътем ще си позволя да Ви напомня, че аз се чувствувам извънредно горд, за гдето през моето продължително отстранение от длъжност не се поддадох на никакви зловредни примамки. Напротив, останах до край верен на изпитанията си, верен на положената за верност и предвность към Бога клетва, пред свещенното и неприкосновенно знаме на Църквата и религията.
            При тези и тем подобни чувства, съм и оставам Ваш най покорен и предан в Христа:
 Свещ. Д. К. Раев
С. Ендже, Шуменско. 7.IV.926.

“Vostra Grazia, il 2 di questo mese vi scrissi da Shumen, ma immagino che a causa di qualche inconveniente, Voi non abbiate ricevuto il mio scritto. Così mi affretto a farmi vivo anche da Endje, dove sono arrivato oggi stesso verso mezzogiorno  e dove – oltre ogni mia aspettativa – sono stato accolto calorosamente sia da p. Franz Krings, sia dalle Suore Benedettine. La situazione, in cui mi trovo qui, è più che buona, così non ho altro da dire se non ringraziarVi con tutto il cuore e, ovviamente, soprattutto per la vostra bella idea di mandarmi qui a terminare la mia prova. Ho celebrato la mia prima messa a Pasqua, nella quale, Dio mi è testimone, non ho dimenticato di pregare per tutti coloro che, chi più chi meno, hanno contribuito alla mia riabilitazione, anche se ancora incompleta, in primo luogo per Vostra Grazia, specialmente per la felice prosperità della diocesi a Voi affidata. Già che ci sono, vorrei comunicarvi che mi sento molto fiero di non aver ceduto ad alcuna tentazione del maligno durante la mia lunga sospensione dal ministero sacerdotale. Anzi, sono stato fino alla fine fedele nelle mie prove, fedele nell’impegno, per lealtà e attaccamento al giuramento fatto davanti a Dio, davanti alla sacra ed inviolabile bandiera della Chiesa e della Religione. Con questi identici sentimenti, sono e resto Vostro obbedientissimo e fedele in Cristo.
Свещ. Д. К. Раев
С. Ендже, Шуменско. 7.IV.926.
****************************
С. Ендже
20 IV. 926 год.

Ваше Благоговейнство!
В отговор на писмото Ви от 13-и т. м. бързам да Ви уведомя  или по добре ида да Ви замоля да се явите немедлено пред Н. В. П. Монсиньр А. Дж. Ронкали и да благоволите да го уверите в моите чувства на искреност и привързаност към единната света Католическа всемирна и апостолска Църква, като му заявите най-категорично от моя страна, какво аз съм, изповядвам го чистосърдечно и откровено, от намерението си насам, напълно и съвсем непричастен в никакви вредни и гибелни за католическата в България кауза прояви.
Впоследствие, като не желая повече да го безпокоя, понеже, според както ми пишете, е доста болен на легло и като му пожелавам пятем от дън-сърце и дън душа поскорошно оздравяване, толкова нужно и неизбежно за доброто на Българите Католици в България, съм и оставам, както винаги до сега и сега, нему и на Църквата най-преданно и покорно в Христа чедо.
Свещ. Д. К. Раев

“Vostra Eccellenza! In risposta alla Vostra lettera del 13 c. m. mi affretto ad informarVi o meglio farVi vedere che sono ammalato, perché avvisiate immediatamente Sua Eccellenza Monsignor A. G. Roncalli, e mi facciate il favore di esporgli i miei sentimenti di amore e dedizione verso l’unica, santa, cattolica, universale e apostolica Chiesa, come lui mi ha espressamente richiesto; così come io sono, lo confesso francamente e sinceramente, con ferrea volontà, pienamente e totalmente estraneo da qualsiasi male e danno per le scelte della causa cattolica in Bulgaria. Infine, non voglio disturbarlo oltre, poiché come Voi mi avete scritto, è seriamente ammalato e bloccato a letto, e gli auguro una pronta guarigione con tutto il cuore e con tutta l’anima, talmente è necessario e prezioso per il bene dei cattolici bulgari in Bulgaria; sono e rimango come sempre lo sono stato, suo e della Chiesa, devotissimo e umilissimo servo in Cristo”.


DOCUMENTO 3: 
Lettera di mons. Roncalli a don Karl Raev 

VISITATIO APOSTOLICA IN BULGARIA - N° 595
Sofia – Rue Liouline, 3
21 maggio 1926

M. R. don CARLO RAEFF // Endje. (CHOUMLA)

Mio caro don Carlo,
            A quest’ora il buon padre Krings le avrà già comunicati i miei saluti e il mio invito a conservare la sua pace anche nello scotimento della pubblica opinione prodotta dagli attacchi di Danajloff alla Camera.
            Omai! la piccola burrasca è passata. Amico come sono della verità e della pace non posso però tacerle che il discorso Danajloff mi è dispiaciuto, e comprendo come il Governo che è molto bene informato da me della vera realtà delle cose e del pensiero della Santa Sede non gli abbia dato molta retta.
Mons. Roncalli nel 1925
            Il professore sapeva che c’è in corso una Visita Apostolica: che questa si era interessata delle condizioni speciali della Bulgaria del Nord: che quindi presto o tardi, e piuttosto presto che tardi, se ne sarebbe veduto qualche risultato. Perché non informarsi dal Governo: perché non attendere?
            Vede, don Carlo? Proprio nel momento in cui Danajloff attaccava alla Camera io ricevevo da Roma lettere di Propaganda in cui mi si chiedevano nuovi elementi, oltre quelli già forniti, per lo studio della fondazione del Seminario per il clero Bulgaro. Tale studio, come ella comprende bene, non è facile, perché la questione del clero nuovo da formarsi deve essere prospettata sotto tutti gli aspetti, se non si vuol fare una ripetizione di ciò che è avvenuto nella Bulgaria del Sud dove il clero secolare è tutto indigeno, ma non raccoglie certo in generale molta stima, se è vero ciò che tutto il mondo dice. La Chiesa, in conformità al suo spirito antico ed alle sue direttive anche recentissime, ha convogliato anche per la Bulgaria il proposito della formazione del clero locale su buona strada. Ciò Daniloff poteva ben presumere, o per lo meno era suo dovere di informarsi prima di parlare. Non le pare, mio caro don Carlo?
            Osservi poi quante cose false e calunniose ed esagerate ha dette poi per colorire un fondo vero. Ne prenda saggio da quanto disse a riguardo della persona di lei, senza tener conto affatto che, come ella sa bene, nella Chiesa Cattolica si sono dei principi ma c’è anche una disciplina che è la sua forza perché è tutta penetrazione di spirito evangelico. Io debbo rilevare inconvenienti dovunque si trovino: ma debbo essere giusto con tutti. Ora l’asserire, come fa il Daniloff, che i preti stranieri in Bulgaria sono qui, non per fini spirituali, ma “per risparmiare qualche soldo a fin di distribuirlo ai loro parenti o lasciarli a qualcuno in eredità” è tale enormità, detta in una forma così generale davanti alla Camera, da far subito giustizia dello stato d’animo non sereno dell’oratore.
            Anche nella questione delle decime non bisogna esagerare, e da un inconveniente notato in una persona o in una località trarre conclusioni e condanne generali, specialmente in questo paese dove ella sa quale sia lo spirito e quali i sistemi ecclesiastici a proposito di esazioni in generi ed in danaro per prestazioni di ministero spirituale.
            Lo stesso dicasi della moralità del clero. Anche se qualche appiglio ci può essere stato qua e là, le pare che spettasse proprio ad un professore Ortodosso levarsi a censore della moralità del clero cattolico, e in quelle forme? Nessuno conosce ora meglio di me le condizioni del clero cattolico in Bulgaria anche quanto a questo lato della condotta morale. Ebbene io debbo rendere omaggio alla cura con la quale mons. Theelen nei limiti della sua possibilità ha cercato di rialzare la condotta e l’onore del suo clero, che è certamente assai migliorata da 10 anni a questa parte. Siamo ben lontani dalla perfezione: ma siamo molto al di sopra delle condizioni del clero Ortodosso, perciò – come osservò molto bene Buroff nella sua risposta – nessuno ha il diritto di lanciare la prima pietra.
            Io mi spiego che specialmente dopo la prima versione del discorso Daniloff – quello della “Bulgarie” è l’edizione riveduta e corretta – mons. Peef abbia scritto quel telegramma, in uno stile che non è certo il mio, ma che è di un Bulgaro autentico. E’ vero quanto lei, don Carlo, mi scrive, che sarebbe bastato a Daniloff fare delle inchieste per un caso solo per mettere tutto il mondo a rumore e in scandalo: ma è altrettanto vero che non si può da uno o più casi trarre onestamente e senza addurre delle prove una conclusione generale così offensiva per tutti e così umiliante per il clero cattolico in faccia al clero Ortodosso.
            Mi sono permesso con lei di fare in confidenza questi rilievi sul discorso Daniloff e sulla situazione da lui creata con questa pubblicità, per toccar con mano insieme con lei quanto sia pericoloso e svantaggioso alla buona causa cattolica l’aiuto che può venire da persone che io credo rette, ma che non hanno cognizioni e spirito cattolico. Pensi che qualche giorno fa il prof. Daniloff a due buoni preti uniati del suo collegio elettorale di Svilengrad disse come egli credesse che scopo della Visita Apostolica e intento e lavoro del Visitatore fosse di preparare il passaggio di tutto ciò che è Orientale e Slavo al rito Latino. (!)
            Non si può dissimulare come il discorso Daniloff per il suo contenuto e per le sue risonanze ha fatto pure un cattivo servizio alla persona ed alla causa di lei, in quanto non si può impedire che molti sospettino che ella abbia potuto avervi qualche parte come ispiratore. Io sono ben sicuro che ciò non è vero, e anche mons. Theelen ne è persuaso. Danailoff ha parlato su informazioni di altri tempi. Ma la impressione sta, per chi giudica le cose senza perfetta cognizione di causa. Motivo questo per cui mons. Theelen ha creduto che sia meglio, per il momento, soprassedere alla domanda delle facoltà di confessare ecc. e le ha espresso il desiderio di una sua dichiarazione pubblica che smentisse le supposte e possibili dicerie. Non bisogna credere che mons. Theelen abbia diminuita la fiducia in lei. Ella deve tener conto del suo stato d’animo dopo attacchi di quel genere.
            A suo conforto io le dirò che Roma e la Propaganda conoscono il discorso Danailoff di cui io come era mio dovere ho mandato copia, la Sacra Congregazione conosce anche l’estratto che riguarda lei di una bella lettera scrittami recentemente in favore di lei da padre Francesco Krings.
            E poi, mio caro don Carlo, ancora le ripeto, ella conservi la sua pace attuale, non abbia fretta, ora che è arrivato così facilmente in porto. E si fidi sempre più come buon figliolo della Santa Chiesa Romana che ancora l’ha accolto come buona madre nel suo seno generoso e ardente.
            Se ad Endje si trova bene non abbia fretta di scappare. Intanto la Provvidenza matura i suoi disegni. Vorrei dirle tante altre cose che consolino il suo spirito: ma essendo già riuscito un po’ lungo preferisco rimandarla alle lettere che già di tratto in tratto le ho scritto e dove ella potrà rileggere qualche cosa del mio pensiero e sopratutto del mio cuore, povero, ma pieno di tanta benevolenza per lei.
            Ora si avvicinano i giorni santi della Pentecoste e delle feste cattoliche così belle del Corpus Domini, del Sacro Cuore di Gesù, ecc. che recano tanta soavità allo spirito sacerdotale. Ella che è così sensibile per queste cose ne approfitti e ne ricaverà sovrabbondanza di letizia spirituale. Del resto: JACTA OMNE COGITATUM TUUM IN DOMINO: IPSE TE ENUTRIET.
            Sono contento che ella si applichi ad insegnare il Bulgaro ai fedeli di Endje. Lei sa come io la pensi a proposito della lingua nazionale. I cattolici hanno molto da fare su questo punto. Il suo contributo ad una volgarizzazione della lingua bulgara le farà onore e come sacerdote e come buon Bulgaro.
            La ringrazio delle care lettere che mi ha inviato in questi ultimi tempi direttamente o per mezzo di don Stefano Kurteff che la saluta di cuore con me, e degli auguri per la mia guarigione. Ora posso dire che è perfetta, benché si sia fatta aspettare lungamente. Auguro eguale floridezza di salute anche a lei. La benedico di cuore. Rinnovi i miei più cari ossequi a P. Francesco e le mie benedizioni a tutte le Suore ed ai fedeli di Endje.

affezzionatissimo suo nel Signore
+ Angelo Giuseppe Roncalli
arcivescovo d’Areopoli
Visit. Ap.

P. S. Mi perdoni se le aggiungo una piccola nota. Ho ricevuto da Beleni un indirizzo seguito da oltre 300 firme di persone che mi ringraziano di ciò che ho fatto per la riabilitazione di lei, mi pregano di ottenere la consacrazione di Atanasio Ghenoff e, naturalmente, colgono l’occasione di dir male dei Passionisti che sarebbero gli istigatori del Vescovo contro il detto giovane.
            Ho scritto direttamente a Ghenoff esprimendogli il mio dispiacere per queste forme a cui si ricorre per una cosa in cui la voce del popolo non ha nulla a che vedere e che tocca invece le più delicate responsabilità del Vescovo innanzi a Dio ed innanzi alla Chiesa. Gli ho aggiunto alcuni buoni consigli.
            A lei, caro don Carlo, dirò confidenzialmente che nell’affare Ghenoff non entrano affatto i Passionisti: ma che tutto dipende dalle informazioni date con grande coscienza e scrupolo dagli Assunzionisti di Costantinopoli, e confermatemi anche poi per parecchie vie e, noti, confermate a me che cercavo di migliorare la condizione di questo giovane innanzi al suo Vescovo. Le informazioni a lui sfavorevoli non toccano la sua condotta morale ma difetti di carattere. Ne io ne gli Assunsionisti siamo contrari a questo giovane. Ella poi conosce il mio pensiero, che è il pensiero della Santa Sede, a proposito di clero secolare ed indigeno. Ma me lo si creda, allo stato presente delle cose non solo mons. Theelen, ma neppure io me la sentirei di procedere a questa ordinazione. Perciò è mio dovere sostenere mons. Vescovo e consigliare al prof. Ghenoff di aprirsi ad altro orizzonte in cui egli potrà farsi onore e trovare pace. La Bulgaria del Nord non ha bisogno solo di buoni preti, ma ancora di bravi laici che diano aiuto e splendore alla causa cattolica. Non è ciò che tante volte si ripete, e per cui si sta lavorando?
            Questo dico a lei per sua informazione, e perché eventualmente dica la buona parola.
            Quanto alla dichiarazione pubblica di cui mons. Theelen aveva pregato lei in seguito al discorso Daniloff, mi ero dimenticato di dirle che io ho già scritto a Sua Eccellenza pregandolo di non insistere.1 commento:

  1. Buongiorno. anche questa è una storia interessante. Chissà che non se ne possa trarre materiale per un articolo!
    Un saluto e ancora buona Pasqua

    RispondiElimina

Mappa dei Passionisti in Bulgaria


Visualizza Missionari Passionisti in Bulgaria in una mappa di dimensioni maggiori