24 ottobre 2011

6 години от смъртта на отец Йосиф Минчев - 6 anni dalla morte di p. Josif Mincev

P. Josif Mincev nel 1951
Hавършиха се 6 години от смъртта на отец Йосиф Минчев - пасионист, свещенослужител в Никополската епархия. Отец Йосиф е роден в Белене на 15 ноември1923 г. Към духовното звание го подтикват неговите майка и баба, две дълбоко религиозни жени. През есента на 1937 г. постъпва в духовната семинария в Свищов. Точно когато трябва да замине да учи в Холандия, започва Втората световна война. Вземат го войник и е изпратен за няколко месеца на фронта. Отец Йосиф учи богословие в Семинарията на отците-пасионисти в Русе. Ръкоположен е за свещеник в Белене на 1 ноември 1951 г. от монс. Евгени Босилков. Бил е енорийски свещеник в Малчика, Русе, Гостиля и Свищов. През 1998 г. е назначен за капелан на манастира на сестрите-бенедиктинки в Царевброд. През юли 2005 г., преживява тежка операция. Две седмици преди неговата смърт Епископ Петко Христов служи с отец Йосиф литургия в Царевброд, миросва го с мирото за болни и го причестява. Свещеникът казва, че е готов за срещата си с Бог и на 19 октомври, в болницата в Шумен, отец Йосиф изпада в кома, а на 20 октомври се връща при своя Небесен отец. Възпоменателната литургия по повод годишнината, бе отслужена в Белене, в църквата „Рождение на Блажена дева Мария”.
Росица Златева, Радио Ватикана
Lo scorso 20 ottobre abbiamo commemorato il 6° anniversario della morte di p. Josif Mihailov Mincev, sacerdote della Diocesi di Nicopoli. Egli nacque a Belene il 15 novembre 1923. Contribuirono molto alla sua formazione e vocazione religiosa la nonna e la mamma, donne profondamente cristiane. Nell'autunno del 1937 entrò nel seminario passionista di Svishtov ed appena prima che partisse per gli studi teologici in Olanda, scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Richiamato alle armi, trascorse alcuni mesi al fronte. Al termine della guerra riprese gli studi nel seminario dei Passionisti di Russe, e fu ordinato sacerdote dal beato Mons. Eugenio Bossilkov a Belene, il 1° novembre del 1951, insieme ad un altro giovane belenciano, p. Alfons Alekseiev Drakov. Svolse il suo ministero di parroco a Malcika, Russe, Gostilia e Svishtov. Nel 1998 fu inviato come cappellano presso il Convento delle Suore Benedettine di Tzarev Brod. Nel luglio 2005 subì un serio intervento chirurgico. Due settimane prima di morire concelebrò la sua ultima eucarestia a Tzarev Brod insieme al nostro vescovo, mons. Petko Hristov, e ricevette il sacramento dell'unzione degli infermi. In quell'occasione p. Josif disse di essere pronto per incontrare Dio; il 19 ottobre, ricoverato nell'ospedale di Shumen, cadde in coma e il giorno seguente incontrò il suo amato Padre Celeste.
Rositza Slateva, Radio Vaticana


I quattro sacerdoti ordinati da mons. Bossilkov nel 1951:
p. Asen Ghenov,                 p. Alfons Drakov
p. Josif Mincev               (p. Kupen Mihailov)            p. Josko Jonkov

15/10/1951 – Lettera di don A. Drakov e don J. Mincev a don K. Raev (APNB)


Русе, 15.X.1951 г.

БЛАГОГОВЕЙНИ ОТЧЕ,
Известяваме Ви радостната новина, че малко време ни дели, когато ще бъдат ръкоположени нови четирима свещеници, между които и двама ваши съселяни, беленци: Алфонс Алексиев Драков и аз Йосиф Михайлов Минчев.
Ръкоположението ще стане на 1.XI. в Белене от Н.В. Преосвещенство, нашия владика. Затова най-учтиво Ви поканваме да присъствате на ръкоположението ни и да споделите нашата радост.
Уверени, че ще си спомните за нас в Вашите молитви, за да можем да се подготвим добре за приемането на това велико тайнство, та да станем достойни свещеници, поздравяваме Ви Вашите в Христа:
Алфонс Драков // Йосиф Минчев


“Reverendo Padre, le comunichiamo la lieta notizia che tra poco tempo, tra di noi, saranno ordinati quattro nuovi sacerdoti, tra i quali ci sono anche due Belenciani suoi compaesani: Alfonso Aleksiev Drakov e io, Josif Mihailov Mincev. L’ordinazione sarà il 1° novembre a Belene, per mano dell’amato Monsignore, nostro Vescovo. La invitiamo quindi gentilmente a partecipare alla nostra ordinazione e a condividere la nostra gioia. Siamo certi del suo ricordo nelle sue preghiere, per poter preparaci bene ad accogliere questo grande sacramento e diventare degni sacerdoti. La salutiamo, suoi in Cristo, Alfons Drakov e Josif Mincev”.


19/10/1951 – Lettera di don K. Raev a don Alfons Drakov e don Josif Mincev (APNB)


В.Търново 19.X.1951

Почитаеми !
Получих писмото Ви - вест, относно предстоящето Ви ръкоположение за свещеници и прочетох три пъти поред, с треперещи от вълнение ръце.
Ако времето, ми позволи, да удовлетворя желанието Ви, да се отзовя на поканата Ви, ще го сторя с най-голямо удоволствие.
В този наи-летен за Вас ден, вашата радост, ще бъде радост и за епископа, за духовенството, за населението и най-сетне и за мен.
свещ. К. Д. Раев


“Stimatissimi! Ho ricevuto la vostra lettera, con la notizia della vostra prossima ordinazione sacerdotale, e l’ho letta per tre volte, con le mani tremanti per l’emozione. Se il tempo mi permette di soddisfare il vostro desiderio, per ricambiare il vostro invito, lo farò con immenso piacere. In questo giorno molto radioso per voi, la vostra gioia sarà una gioia anche per il vescovo, per il clero, per la popolazione e, infine, anche per me”.

Nessun commento:

Posta un commento